Daterad någon

943581. HJÖRDIS LINDBLAD. olja på pannå, signerad och daterad 1946. Det handlade inte om någon livsstil som hade blivit daterad. Den angav en ny adress och var daterad i början av mars 2002. Den var daterad 19 april, mer än tre månader tillbaka i tiden. Sedan en ännu kortare anteckning, daterad flera månader senare:. SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Fullmakter regleras i Avtalslagen. Det finns inga formkrav för en fullmakt, utan den kan vara såväl muntlig som skriftlig (förutom för undantag där den måste vara skriftlig enligt 27 § - vid köp av fast egendom). Men ett problem med ”Love life”, utöver hur oerhört bekant allting känns, är att Darby är en ganska mesig och daterad figur, utan någon direkt personlighet. Som har Drew Barrymore daterad? Leonardo DiCaprioCorey Feldman 1988-1989Jack Nicholson 1989Balthazar Getty 1989-1991Rick Salomon 1990David Arquette 1991Corin Nemec 1992Jamie Walters 1992-1993Chris O'Donnell 1994Val Kilmer 1994Jeremy Thomas (gift) 1994Courtney Love 1995-1996Jane Pra Längtar du efter någon form av förändring i ditt liv, att hitta (tillbaka till) din passion eller bara vill ge dig själv mer meningsfull tid? Då är Livsjournalen det mest värdefulla verktyg du kan ge dig själv. Livsjournalen är en daterad kalender för livsplanering som sträcker sig från januari 2020 - december 2020. Daterad och estetiskt naiv generationsroman. Facebook Twitter E-post. Stäng. P å den svenska bokmarknaden står generationsromanen alltid högt i kurs. Behovet av en stark, kollektiv läsupplevelse verkar omättligt – precis som längtan efter att någon ska skildra och definiera den tid och plats på jorden som är just vår. Men vad ... Rambelopp: Det högsta sammanlagda nominella belopp av företagscertifikat som vid någon tidpunkt får vara utestående är SEK 7 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR. Valuta: SEK eller EUR Valörer: Nominellt SEK 1 000 000 eller EUR 100 000 eller i båda fallen hela multiplar därav. Löptid: Minst en (1) dag men kortare än ett (1) år. Yttrande gällande Länsstyrelsens skrivelse daterad den 17 oktober 2014 och Neova AB:s skrivelse daterad 29 oktober 2014 Inledning Då vi bybor i Vitvattnet nu får en sista möjlighet till yttrande vill vi belysa ett flertal brister och direkta felaktigheter som existerar i ärendegången kring Beatamyran m.fl. Daterad är synonymt med föråldrad och kan bland annat beskrivas som ”försedd med datum”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av daterad och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Regel bok undersöknings resultat

2017.09.14 22:34 ToGoodLooking Regel bok undersöknings resultat

Länk till resultatet
Finns en deltagare som heter "." ignorera det, bara nått jag behövde göra för fixa länken, den har inte röstat på något.
Jag låter undersökningen förbli öppen, så om fler vill rösta så är det bara att göra så, kan ju alltid återkomma och titta på den igen om någon vecka ifall fler röster trillat in.
Lär troligen stänga den då vi satt in nya regler, för då är den ju ut daterad.
submitted by ToGoodLooking to SwedditUniversalis [link] [comments]


2016.12.03 16:05 Cndymountain Någon som har erfarenhet av SSSB?

Hejsan!
Jag kommer eventuellt att få en lägenhet på Forum och undrar om det är någon som har bott där eller på andra SSSB-bostäder och skulle vilja dela med sig av sina upplevelser. Den enda informationen jag hittat är från flashback och var något daterad så allt uppskattas!
submitted by Cndymountain to stockholm [link] [comments]


2016.05.22 21:00 Dianthuses Jag är kommunist - AMA

Förra veckan hölls här en fascistisk AMA och jag är här för att representera andra sidan av spektrumet. Jag är Marxist och kommunist med frihetlig lutning. Under en kortare tid var jag någon slags reformistisk vänster med vagt utopiska tankar om ett jämlikt och "rättvist" samhälle men blev radikalare desto mer litteratur (till höger och vänster) jag läste.
Texten är lång så jag förväntar mig inte att alla läser allting, speciellt inte det sista stycket (Vanliga frågor och påståenden).
Notera att jag företräder Kommunism ur ett Marxistiskt perspektiv och jag talar inte för alla kommunister eller ens alla Marxister. Utan ytterligare introduktion börjar vi:
Kommunism
När vi pratar om kommunism kan vi skilja på det ideologiska och det reella. Som en ideologi är det ett relativt brett begrepp som innefattar alla idétraditioner som förespråkar det kommunism - från Marxist-Leninister till anarkister (anarko-kommunister). Det är alltså viktigt att poängtera att kommunister inte är en homogen grupp och metod och analys varierar kraftigt från tendens till tendens. Jag är Marxist men det är inte alla kommunister. Marxismen är inte en ideologi, utan en analysmetod som används för att kritisera kapitalismen. Det andra sättet att se på det är det som är mest relevant och kan sammanfattas såhär:
"Kommunismen är för oss inte ett tillstånd som skall uppnås, inte ett ideal, efter vilket verkligheten skall inrätta sig. Det vi kallar kommunism är den verkliga utveckling som upphäver det nuvarande tillståndet. Betingelserna för denna utveckling framgår av den nu bestående förutsättningen." - Den Tyska Ideologin, Karl Marx
Den socialistiska rörelsen växer fram ur kapitalismens inneboende motsägelser och är en naturlig utveckling från den nuvarande ohållbara samhällsordningen. Kommunismen upphäver klassamhällets diktatur och de institutioner och mekanismer som upprätthåller den. Det finns alltså inga samhällsklasser, ingen valuta, ingen privat egendom, inget byte av varor och ingen stat (se Kapitalism och revolution nedan) i det kommunistiska samhället.
Kapitalism och revolution
Kapitalismen är det ekonomiska och sociala system i vilket vi lever idag. Det är baserat på privat ägande av produktionsmedlen (fabriker, verktyg, maskiner, land, etc.), produktion för vinst och varuutbyte på marknaden. Klasskampen uppstår på grund av den ohållbara relationen mellan arbetare och arbetsköpare. Eftersom att arbetarens intressen att maximera lön, levnadsstandard samt arbetsförhållanden är diametralt motsatta kapitalistens intresse att maximera profit, uppstår en konflikt där kapitalisten är dominant.
Arbetarklassen och borgarklassen utgörs av deras relation till ägandet av produktionsmedlen. Kapitalisterna äger produktionsmedlen och kan därmed anställa arbetarna för sin egen vinning. Detta system - där arbetaren kan välja mellan att sälja sitt arbete (i utbyte mot en mängd valuta mindre än värdet av vad hen bidrar med) eller möta svält och fattigdom - är vad vi kallar löneslaveri. Arbetaren har (ofta) rätt att välja arbetssökare och rätt att lämna vid vilken tidpunkt som helst men detta är en falsk frihet. Vi kommunister kräver fri association och frihet från löneslaveriet.
Den moderna staten existerar tack vare kapitalismens introduktion och växte ut ur kapitalismens inneboende motsägelser. På grund av att borgerligheten blev den dominerande samhällsklassen, i och med samhällets liberalisering, tvingades stater in i existens för att skydda kapitalisternas intressen.
"Civil government, so far as it is instituted for the security of property, is in reality instituted for the defense of the rich against the poor, or of those who have some property against those who have none at all." - Nationernas Välstånd (Wealth of Nations), Adam Smith
Kapitalismen (eller privat egendom, rättare sagt) kan inte existera utan våld. Den borgerliga statsapparaten är, med andra ord, den första fienden som måste besegras.
"Så länge staten finns, finns ingen frihet. När friheten kommer, skall det inte längre finnas någon stat." - Staten och Revolutionen, V.I. Lenin
Diktatur
Många av er såg säkert denna AMA och tänkte omedelbart på Sovjet eller Folkrepubliken Kina eller andra nationer som har styrts (eller styrs) av kommunistiska partier. Detta leder ofta till missförståndet att kommunism är synonymt med diktatur eller att kommunism leder till diktatur.
Kommunister avfärdar den liberala uppfattningen av "demokrati" då den enbart innebär demokrati i den politiska sfären. Löneslaveri är inte demokrati. Företag som styrs från toppen är inte demokratiska. Privat egendom är inte bara odemokratiskt utan aktivt anti-demokratiskt. Vissa företrädare ser socialismen som en utökning av demokratin in i den ekonomiska sfären och detta är i huvudsak korrekt, om än översimplifierat. Socialismen är kollektivt ägande och demokratiskt styre av produktionsmedlen. I kommunismen är det de som arbetar på en plats som kontrollerar den på direktdemokratiska principer.
Kommunister står fast vid principen att ingen demokrati kan existera så länge staten gör det. Staten är en mekanism för klassförtryck och så länge demokratiseringar av ekonomin (kommunism) möts av våld från staten är frihet omöjligt för alla som inte har egendom. Det är i den förståelse av begreppet "diktatur" som kommunister förespråkar proletariatets diktatur. Detta betyder inte Kommunistpartiets diktatur, byråkratins diktatur eller något annat. Proletariatets diktatur är det nödvändiga steget mellan kapitalismen och kommunismen där utsugarna utsugs, där de exproprierande blir exproprierade och där klassväldet avskaffas. Proletariatets diktatur är en diktatur på samma sätt som den liberala demokratin är det - det är hela arbetarklassens styre över samhället. Jag tillhör den frihetliga idétradition som anser att proletariatets diktatur ska utöka demokratin istället för att inskränka den.
"Utan allmänna val, ohämmad press- och församlingsfrihet, fri meningskamp, utdör livet i varje offentlig institution, blir ett skenliv där byråkratin ensam förblir det aktiva elementet. Det offentliga livet somnar så småningom in, några dussin partiledare av outtömlig energi och gränslös idealism dirigerar och regerar, bland dem styr i realiteten ett dussin framstående hjärnor och en elit av arbetarklassen uppbådas då och då till församlingar för att applådera ledarnas tal, enhälligt anta förelagda resolutioner, i grund och botten alltså en klickhushållning - visserligen en diktatur men inte en proletariatets diktatur utan diktaturen av en handfull politiker, d.v.s. diktatur i borgerlig mening, i jakobinväldets mening." - Den Ryska Revolutionen, Rosa Luxemburg
Historiematerialism och dialektik
Historiematerialism är ett sätt att se på historiens utveckling och vilka drivkrafter som ligger bakom den. Detta innebär att samhällets utveckling styrs av produktionssättet, eller hur vi producerar och reproducerar förhållandena för vår fortsatta överlevnad. Samhällets utveckling beror på dess materiella förhållanden och kommunister är anti-idealistiska. Enligt den Marxistiska historiematerialismen tar historien följande utvecklingsform:
Primitiv Kommunism (jägare-samlare) --> Slavsamhällen --> "Feodalism" --> Kapitalism --> Kommunism
"Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp" - Kommunistiska Manifestet, Karl Marx & Friedrich Engels
Genom de inneboende motsägelserna i klassamhällen uppstår en kamp som ligger bakom historisk förändring. Slavägarens och slavens; arbetsköparens och arbetarens; förtryckarens och den förtrycktas diametralt motsatta intressen ger upphov till kampen som överkastar samhällsordningar. Den materialistiska dialektiken kan visualiseras i bas-superstruktursförhållandet. Kultur, politik, familj, konst och filosofi (superstruktur) formas av samhällets materiella förhållanden (bas). På grund av detta är överklassens idéer generellt dominanta i de ideologiska uttrycken i varje samhälle. Inom kapitalismen skapas en liberal hegemoni (ideologi) som speglar borgerlighetens intressen och som stödjer samhällsordningen.
Proletär internationalism
Kommunister avfärdar nationalism då vi inser att arbetarklassen inte har någon nation och att nationsstaten är ett resultat av klassamhället. Vad som förespråkas är alltså internationalism - idén att arbetarklassen ska enas över nationers gränser och kämpa för deras gemensamma intressen, vilket är klassamhällets störtande.
Vanliga frågor och påståenden
[Land här] provade kommunism och det fungerade inte
Det är lätt att förstå varför en person gör ett sådant här påstående och icke-socialister är nog lika trötta på svaret som jag är på påståendet. Nej, Sovjetunionen, Kina och andra länder "provade" inte kommunismen. Kommunismen är per definition statslös, penninglös, klasslös och fri från privat egendom. Dessa länder hade inget av dessa karaktärsdrag och kan därför inte benämnas som "kommunistiska". Det som hände var att staten tog över huvudrollen som ägare av produktionsmedlen medans pengar, varuutbyte, klass och egendom kvarstod. Detta är statskapitalism - inte kommunism.
Det är mer korrekt att säga att ex. Anarkistiska Fria Territoriet i Ukraina, Revolutionära Katalonien eller Anarkistiska Aragon "provade på" att införa kommunism eftersom att dessa faktiskt tog steg för att ersätta kapitalismen. I samtliga exempel kollektiviserades stora delar av ekonomin, klassamhället började upphöra och staten blev mindre och mindre viktig (eller icke-existerande i Fria Territoriets fall). I Revolutionära Katalonien slutade pengar användas på många håll och konsumtion övergick till att baseras på individens behov och inte individens möjlighet att betala. Dessa är exempel på proletariatets diktatur och inte kommunism dock. Kommunismen är ett globalt system som växer fram ur, och ersätter, kapitalismen på samma sätt som kapitalismen gjorde feodalismen.
Fria Territoriet, Revolutionära Katalonien och Anarkistiska Aragon varade alla i ungefär tre år. Intressant att notera är att ingen av dem föll för att systemet var ohållbart utan på grund av externa krafter, främst i militär form. I Fria Territoriet krossades anarkisterna av Röda Armén. I Aragon och Katalonien motarbetades arbetarna av både av det Sovjetlojala Kommunistpartiet - som ville ta tillbaka makten från arbetarna och sätta den i statens händer - och Francos fascister. Även Pariskommunen, det samhälle som Marx ansåg att proletariatets diktatur skulle utformas efter, föll till Franska Republikens militära makt.
Kommunister vill bara göra alla lika fattiga (alternativt, kommunister vill att läkare och städare ska tjäna lika mycket)
Detta är ett av de mest märkliga missförstånden angående kommunismen. Vi vill avskaffa lönearbetet, inte göra det "rättvist". Vad kommunister föreslår är inte att alla ska ha lika mycket eller samma saker, utan att varje person ska ha samma okränkbara rättighet att uppfylla sina personliga behov (forts. nästa fråga). Det är inte rikedom som vi motsätter oss, utan egendom.
Kommunister vill inskränka individuell frihet
Kommunism är det enda sättet att garantera (nästintill) total individuell frihet åt varje människa. Kommunismen är baserad på principen av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Detta innebär att varje människa bidrar så mycket till samhället hen kan och får tillbaka från samhället så mycket hen behöver. Detta betyder att individen är helt fri att uppfylla sina drömmar. Den som vill dedikera sitt liv till filosofi kan alltså göra detta utan att oroa sig för den finansiella instabiliteten m.m..
Jag är vänster men jag tycker inte om fokusen på feminism/HBITAQ-kamp/anti-rasism. Kan jag fortfarande vara socialist?
Nej. Arbetarklassens befrielse är obefintlig utan kvinnors, HBTIAQ-personers, minoriteters och andra förtryckta och marginaliserade gruppers befrielse. Vi socialister är feminister fram tills den dagen då strukturell sexism är ett minne blott. Vi motsätter oss dock den liberala feminism som anser att allt kommer bli bra om vi bara får in fler kvinnor i bolagsstyrelser. Det är en feminism som bara tjänar privilegierade kvinnor och i Sverige rör det sig främst om vita, heterosexuella cis-kvinnor. Arbetarkvinnor blir inte fria genom att fler kvinnor når överklassen - de befrias genom radikal kvinnokamp.
Den som är vänster och ogillar ex. feminism kan givetvis kalla sig själv för "socialist" på samma sätt som att jag kan kalla mig "kommunist" och "liberal" - med andra ord, inte på något genuint sätt. Vi kommunister vill ena arbetarklassen och för att göra det kan vi inte ha en vit, manlig, cisnormativ, heterosexuell världsbild. Vi måste kämpa för allas befrielse och då kan inte klasskampen stå ensam eftersom att klass inte är den enda förtryckande strukturen.
Vad är skillnaden på kommunism och socialism?
Detta är en komplicerad fråga. Ideologiskt är socialism en mycket bredare term. Alla kommunister är socialister men alla socialister är inte kommunister. Socialister enas i att de förespråkar demokratisk kontroll och kollektivt ägande av produktionsmedlen.
När det gäller socialism och kommunism i verkligheten blir det knepigare. Vissa kommunister anser att socialism är steget mellan kapitalism och kommunism. Marx använde orden "kommunism" och "socialism" som synonymer och betecknade steget mellan kapitalism och kommunism som "proletariatets diktatur".1
Varför vill ni att alla ska dela hus/klädetandborste?
Det gör vi inte. Privat egendom refererar enbart till ägande av produktionsmedlen. Det som ämnas för personlig konsumtion, som en inte anställer någon för att arbeta - ens hus, exempelvis - är personlig egendom, vilket vi inte vill avskaffa.
Rekommenderad litteratur
Grundläggande:
The Principles of Communism av Friedrich Engels (lättåtkomlig; i punktformat)
The Manifesto of the Communist Party av Karl Marx och Friedrich Engels
The ABC of Materialist Dialectics av Leon Trotsky
Om revolution och stat:
Reform or Revolution av Rosa Luxemburg (en kritik av den reformism som numera är Socialdemokrati)
The State and Revolution av V.I. Lenin
Marxist Theory and Revolutionary Tactics av Anton Pannekoek
Om Marxistisk feminism:
Trans People and the Dialectic of Sex: Against Radical and Liberal Feminism
The Social Basis of the Woman Question av Alexandra Kollontai
The Dialectic of Sex av Shulamith Firestone (första kapitlet)
Social-Democracy & Woman Suffrage2 av Clara Zetkin (på den här tiden var Socialdemokratin och kommunismen närmast synonyma med varandra så det tyska Socialdemokratiska partiet var Marxistiskt och inte Socialdemokratiskt i modern benämning)
The Logic of Gender
Om ekonomi:
An Introduction to Marxist Economic Theory av Ernest Mandel
Capital Vol. 1 av Karl Marx (väldigt avancerad)
Om dialektisk materialism och historiematerialism:
History & Class Consciousness av Georg Lukács
The Origin of the Family, Private Property and the State3 av Friedrich Engels
Dialectical Materialism and the Fate of Humanity av C.L.R. James
Critique of Hegel's Philosophy of Right4 av Karl Marx
Diverse:
Militarism & Anti-Militarism av Karl Liebnecht
The Russian Revolution av Rosa Luxemburg (en kritik av Ryska Revolutionen och det odemokratiska samhället som växte fram ur den)
Council Communism av Paul Mattick (anti-auktoritär kommunism; s.k. "vänsterkommunism" - motsätter sig användning av staten)
"Left-Wing" Communism: an Infantile Disorder av V.I. Lenin (en kritik av vänsterkommunism)
The Wretched of the Earth av Frantz Fanon i PDF (Marxistisk antikolonialism och antirasism)
The Burning Question of Trade Unionism5 av Daniel DeLeon (Marxistisk Syndikalism)
The Wealth of Nations av Adam Smith (inte kommunistisk men onekligen viktig)
1 Det är också på detta vis som jag ser det.
2 Denna text är historiskt relevant men möjligtvis något daterad. Clara Zetkin var med och organiserade världens första Internationella Kvinnodag (då kallad International Working Women's Day).
3 Även grunden för nästan all Marxistisk feminism. Den är inte helt oproblematisk ur ett feministiskt perspektiv men en får ha dess ålder i åtanke.
4 Läs introduktionen för Marx kända "[Religion] is the opium of the people". Trots att citatet felrepresenteras av såväl Marxister som icke-Marxister gör Marx inte något anti-teistiskt argument.
5 Har inte personligen läst denna så dess kvalitet garanteras inte.
EDIT 1: Lade till ett stycke om internationalism.
EDIT 2: Rekommenderar starkt Stumbling and Mumblings Bad Arguments Against Marxism som kort och lättåtkomlig läsning.
submitted by Dianthuses to svenskpolitik [link] [comments]


2015.08.04 11:36 hallonlakrits Vart är alla jävla foodtrucks när man vill ha dem?

Kollar man på sajter som hittatrucken.se, stockholmfoodtrucks.nu, www.foodtrucks.se så hittar man kanske 3 som rapporterar in var de är.
Men stockholm stad hade väl sålt 300 licenser? Är det bara hipsters som köpt licenser för pappas pengar som sitter med spruckna drömmar?
Edit: Sommarlov? Det har ju varit såhär hela tiden, hälften av truckarna har en kommentar om vart de stog, fast daterad 2 månader sedan,...
Jag vill till exempel äta på http://jeffreysfoodtruck.se/, men ser ni någon indikation på sidan om de har semester eller var de står? Var kommer de stå imorgon? Facebook har bilder på att de var i nyköping för några dagar sedan...
Det är som att de inte vill ha för många kunder.
submitted by hallonlakrits to stockholm [link] [comments]


2015.04.10 00:24 Duplodocus P002:V1 - Propostition ang. arbetsgivaravgifter

Proposition angående arbetsgivaravgifter
Länk till google docs: https://docs.google.com/document/d/1Q76WRZwxI-fx6jDK76Tw61Nw3Mm6vJkqXgHvoX9RVI4/edit#heading=h.tx60ajreoi5d
Proposition daterad: 20150329
Angående Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifter betalas som namnet antyder av arbetsgivaren för varje anställd som den har. Den ligger för de flesta på 31,42% av bruttolönen vilket ofta är mer än vad man betalar i inkomstskatt p.g.a. att olika kommuner har olika skattesatser och att vi har ett progressivt skattesystem (t.ex. så blir inkomstskatten för en person boende i Stockholm som tjänar 25000 kr i månaden 7011 kr medan arbetsgivaravgiften blir 7855 kr). Precis som arbetstagarens lön är arbetsgivaravgiften en utgift som man endast betalar om man har anställt arbetstagaren och är därför en del av det pris arbetsgivaren betalar för att ta del av arbetstagarens arbete. Därför bör man inte se arbetsgivaravgiften som en avgift arbetsgivaren betalar som inte spelar någon roll för arbetstagarens lön utan snarare som en extra inkomstskatt. Därför är det rimligt att arbetsgivaravgiften redovisas på arbetstagares lönekuvert så att arbetstagare kan se hur mycket av ens lön som egentligen går i skatt och inte bara en del av det, speciellt när den delen som faktiskt syns på lönekuvertet för många inte ens är hälften av hela den skatt som betalas på ens lön.
Regeringen föreslår därför för /iksdagen att arbetsgivare ska redovisa arbetsgivaravgifter på anställdas lönebesked.
Lusvig, Finansminister
Sveriges Regering
Denna version av propositionen kommer att gå till votering, återkallas eller ändras av Regeringen den 13/4 2015
submitted by Duplodocus to iksdagen [link] [comments]


bongas - YouTube Ingert Bjuggren - Liksom en Herdinna Tommy Körberg - Ulla, min Ulla 23. Polska SvL Hälsingland Jon Erik Hall 'Liv-Antes' Peter Collin - Charon, din färja den kom ej försent - Live 2017

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM

  1. bongas - YouTube
  2. Ingert Bjuggren - Liksom en Herdinna
  3. Tommy Körberg - Ulla, min Ulla
  4. 23. Polska SvL Hälsingland Jon Erik Hall 'Liv-Antes'
  5. Peter Collin - Charon, din färja den kom ej försent - Live 2017
  6. Ur vägen, ur vägen - Per Malmborg - Fredmans sång n:o 27 - Vid kapten von Schmidts gravkor

Daterad av Bellman den 3 januari 1791. Anna Charlotta Stapelmohr (gift med Elis Schröderheim) avled den 1 januari 1791 i barnsäng. Barnets fader var förmodligen den 25-årige kunglige ... Daterad till första halvåret 1767, senare än 28 jan. 'Processen', begravningsprocessionen med sina aktörer, huvudsakligen bestående av sådana medlemmar av bacchi Orden som redan presenterats ... Någon källmelodi till 'ulla min Ulla' har inte påträffats. Det här kan vara en melodi som Bellman komponerat själv, några bevis för att så är fallet finns dock inte. 'Til Ulla i fenstret ... Skip navigation Sign in. Search Ur Stockholms-Tidningens Bellmanfestspel 1939. Inspelad 9 juni 1939 för Sonora i Stockholm. Daterad till sannolikt 1789 eller 1790. Detta är alltså en pastor... Knappast någon polska har vunnit en sådan spridning och varit så uppskattad bland spelmännen som denna. Den är mest känd under namnet 'Lif Anders' polska' efter en i Hälsingland bemärkt ...